Automaatti-3D-skannerin testi

 

Artikkelin kirjoittanut: Mark Pestkowski - Teollisuus suunnittelija, joka on erikoistunut monimutkaisteen Freeform suunnitteluun, takaisinmallinnukseen ja 3D-skannaukseen.

 

Siniset tekstit on englannin kielestä käännetty Googlen-kääntäjällä suomeksi!

 

Review - Unboxing The David SLS-1 3D Scanning Kit

This is a visual summary of my first ever use of the David SLS-1 3D structured light 3D scanning Kit, from the unboxing to 3D Print.

On first impressions, the kit is well presented, all components are of a high quality and well finished.  The box has sponge inserts and can be reused for safe portability and storage. From the anodized bracket, the aluminium calibration boards to the tripod - all things have been well considered. There's even a decent HDMI cable and a universal power adapter. 

 

Googlen käännös

Arvostelu - Unboxing David SLS-1 3D skannaus Kit

Tämä on yhteenveto ensimmäisestä käyttökerrasta David SLS-1 3D structured light 3D skannaus Kit, paketin aukamisesta 3D tulostamiseen.

Ensivaikutelma, kokonaisuus on hyvä, kaikki osat ovat laadukkaita ja hyvin viimeistelty. Tuotepakkaus on tarkoituksenmukainen ja kestää käytössä sekä on helppo kuljettaa / varastoida. Anodisoitu kiinnike, alumiini kalibrointi levyt kolmijalka - kaikki on hyvin harkittua. On jopa kunnollinen HDMI-kaapeli ja universaali virtalähde. 

 

 

The David SLS-1. This Complete Kit with everything you need to start 3D scanning.

 

Googlen käännös

David SLS-1. Tämä täydellinen Kit sisältää kaiken kun sinun täytyy aloittaa 3D-skannaus.

 

 

The included Acer K11+ Structured Light Projector has a customised lens with a high focal range, enabling it to be calibrated for large and small scanning volumes. You can use it as a movie projector as well with surprising picture quality and contrast.

 

Googlen käännös

Mukana Acer K11 + Structured Light Projektori jossa on räätälöity linssi suurelle polttovälille, jotta se voidaan kalibroida suurille ja pienille skannaus esineille. Voit käyttää sitä myös elokuva projektorina siinä on yllättävän hyvä kuvanlaatu ja kontrasti.

 

 

The new DAVID-CAM-3-M now with double the resolution (1280x960). Can it capture the claimed 40 mircon detail? Let's find out.... 

 

Googlen käännös

Uusi DAVID-CAM-3-M siinä on nyt kaksinkertainen resoluutio (1280x960). Voiko sen tarkkuus olla 40 mirconia ? Otetaan selvää .... 

 

 

The high quality 12mm Computar Lens is now included in the David SLS-1 3D Scanning kit for increased precision and accuracy. 

 

Googlen käännös

Laadukas 12mm Computar Linssi sisältyy nyt  David SLS-1 3D skannaus kittiin ja nostaa skannauksen tarkkuutta ja täsmällisyyttä. 

 

 

Test OneThe Finger Print Test - I just had to give it a go. The image shows the fringe patterns being projected onto the subject.

 

Googlen käännös

Testi One : Finger Print Test - minun piti vain antaa sen mennä. Kuvassa hapsut kuviot on projisoitu aihe.

 


 

Wow...My heart skipped a beat! I have seen scanners 30 x the price that would not stand a chance at getting this kind of detail. The David Lasserscanner 3.6 software is intuitive and easy to navigate. It takes you through the required workflow step by step. Hardware Setup, Calibration, Scanning, Alignment and finally Fusion where the model is stitched together into one complete object. The included colour manual takes you through each step of the way.

 

Googlen käännös

Wow ... Sydämeni hypähti! Olen nähnyt skannereita jotka ovat 30 x kalliimpia, mutta niillä ei ole mahdollista saada tällaisia yksityiskohta. David Lasserscanner 3,6 ohjelmisto on intuitiivinen ja siinä on helppo navigoida. Se vie sinut työnkulun läpi vaihe vaiheelta. Laitteisto asennus, kalibrointi, skannaus, tasaus ja lopuksi yhdistyminen missä malli on liitetty yhteen yhdeksi täydellinen objektiksi. Pakkaukseen sisältyy 4-väri käsikirja vie sinut läpi ohjelman askel askeleella.

 

 

Test Two: The Lion. A small lion that is 100mm in length which has some very fine texture, will the David SLS-1 pick it up?

 

Googlen käännös

Toinen testi: Lion . Pieni leijona, joka on 100 mm pitkä, jossa on erittäin hienojakoista pintaa, mitenhän  David SLS-1 pärjää?

 

 

The hardware is quick and easy to set up, the only tricky thing is working out what the squiggly lines on the screen are. They are used to get the exposure right. No need to install any software as it runs off the USB dongle. All I needed to do was install the camera drivers and turn the project on. I have used other scanners before, the logic remains the same. The first stage of the set up is decide what size volume you want to capture with each shot. A good rule of thumb is to set it up the scanners so you can fit your entire object in a single shot. That way it is going to be easy to work around the object to capture is in it's entirety. If you need more detail, you can always go down to a smaller volume but you will need to take more shots to get a complete model. Here the scanner is set up and calibrated, ready for our lion test scan.

 

Googlen käännös

Laitteisto on nopea ja helppo asentaa, on vain yksi hankala asia, mitä koukeroiset linjat ruudulla on. Niitä käytetään saamaan oikea valotusaika. Ei tarvitse asentaa mitään ohjelmistoja, koska se toimii suoraan USB tikulta. Minun tarvitsi vai asentaa kameran ajurit ja käynnistää projekti. Olen käyttänyt muita skannereita ennen, käyttölogiikka on samanlainen. Ensimmäisessä vaiheessa päätetään mikä on tilavuus jonka haluat kaapata kuvaukseen. Hyvä nyrkkisääntö on asettaa skanneri siten, että voit sovittaa koko esineen yhteen kuvaan. Siten on helppo kiertää esinettä ja kaapata se kokonaisuudessaan. Jos tarvitset enemmän yksityiskohtia, voit aina käyttää pienempää tilavuuttaa, mutta sinun täytyy ottaa enemmän kaappauksia ja näin saat täydellisen mallin. Tässä skanneri on asennettu ja kalibroitu, valmiiksi meidän leijona testi skannaukseen.

 

 

I thought tigers had stripes, now lions do too! These are the projected fringe patterns from the SL projector K11+ projector.  Make sure the exposure of the camera matches the colour of your object. 

 

Googlen käännös

Luulin että tiikerit vihaavat raitoja, nyt leijonatkin tekevät niin! Nämä kuviot tulevat SL K11+ projektorista. Varmista valotus kamerassa vastaa objektin väriä.

 

 

The first captured image from the structured light scanner using the David 3.6 software. The David sls-1 scanner has no problem picking up the fine texture.

 

Googlen käännös

Ensimmäinen kaapattu kuva structured light skannerista käyttämällä David 3,6 ohjelmistoa. David SLS-1 skannerille ei ole ongelma poimia hienorakenteista pintaa.

 

 

The David Laserscanner software finds common features between each capture which it uses to align them together.

 

Googlen käännös

David laserskanneri ohjelmisto etsii yhteisiä piirteitä, joita se käyttää hyväkseen ja saattaa ne yhteen.

 

 

The face on this model is smaller than a finger nail, the resolution on the scan is truly astounding.

 

Googlen käännös

Kasvot ovat tässä mallissa on pienempi kuin kynsi, tästä voidaan päätellä että skannaus tarkkuus on todella hämmästyttävää.

 

 

The multiple scans are stitched together into a watertight using the Shape Fusion command. The final result on the lion blew me away! The texture on the model is finer than you can see with the naked eye!

 

Googlen käännös

Useita skannauksia on yhdistetty vesitiiviiksi käyttäen Muoto Fusion komentoa. Lopputulos on uskomaton! Tekstuuri malli on hienompi kuin voit nähdä paljaalla silmällä!

 

 

The complete model stitched together into a watertight model, ready for reverse engineering or 3D Printing. 

 

Googlen käännös

Täydellinen malli liitettynä yhteen vesitiiviiksi malliksi on valmiina takaisinmallinnusta tai 3D-tulostusta varten. 

 

 

Half way through the print. Check out the tail held on the platform by the support structure which is automatically created with the Up! 3D Printer software.

 

Googlen käännös

Puolivälissä tulostusta. Häntää pidetään paikallaan tukirakenteella, joka on automaattisesti luotu Up! 3D-tulostin ohjelmistolla.

 

 

Hot off the press! The loin was 3D Printed at 1:1 scale in "Tickle me pink" filament on the Up! 3D Printer Plus.

 

Googlen käännös

Hot pois painamalla! Leijona on 3D Tulostettu 1:1 mittakaavassa "Tickle Me Pink" aineella Up! 3D Plus tulostimella.

 

 

The 3D Printed Lion standing next to the original scanned object.

 

Googlen käännös

3D Painetun leijonan vieressä alkuperäinen skannatun kohde.

 

 

3D Scan to 3D Print reproduction using the David SLS-1 Structured Light Scanner and the Up! 3D Printer Plus

 

Googlen käännös

3D skannauksesta 3D tulostukseen jäljennökseen käytettiin David SLS-1 Structured Light Skanneria ja Up! 3D Plus tulostinta.

 

Conclusion:

The David SLS-1 Structured Light 3D Scanning Kit by David Vision Systems (Germany) is truly a remarkable package. They have carefully composed the best cost to performance 3D scanning system on the market to date, without compromising on quality. The package is very complete and includes everything you need to start scanning. It has an upgraded camera and lens enabling double the resolution down to 40 microns (0.04mm) and is backed with a 2 year warranty. The system is versatile by being able to be calibrated to scan different volumes.

It can scan details finer than can be seen by the naked eye up to the size of a lounge. It can even capture colour and map it onto your model. The included software is powerful, simple to use and has an intuitive workflow. There is a lot of smart technology working in the background of the David Lasserscanner Software. Complex algorithms work in background that analyse the captured information to reduce noise and eliminate erroneous data. Once sufficient views of an object have been captured, the software aligns each of the individual views by finding common features between them. It can even use captured colour information to assist in this automated alignment process. The Fusion command does a very neat job of stitching the model together into a complete watertight mesh ready for 3d printing, reverse engineering, analysis or exporting into other downstream applications.

 

Googlen käännös

Johtopäätös:

David SLS-1 Structured Light 3D-skannaus Kit by David Vision Systems (Saksa) on todella merkittävä paketti. Siitä muodostuu paras vertailtaessa kustannuksia suorituskykykä 3D-skannaus järjestelmä markkinoilla toistaiseksi, laadusta tinkimättä. Paketti on erittäin kattava ja sisältää kaiken mitä tarvitset jotta voit aloittaa3D skannauksen. Päivittänyt kamera ja objektiivi mahdollistaai kaksinkertaisen tarkkuuden joka on 40 mikronia (0.04mm) ja tukena on 2 vuoden takuu. Järjestelmä on monipuolinen ja skanattavat esineet voivat olla eri kokoisia. 

Se voi skannata yksityiskohtia hienompaa kuin voidaan nähdä paljain silmin ja jopa koko hallin kokoisen. Se voi jopa kaapata myös värit ja liittää sen mallin päälle. Mukana ohjelmisto on tehokas, helppo käyttää ja on intuitiivinen työnkulku. On paljon älykästä tekniikkaa työskentelee taustalla Daavidin Lasserscanner ohjelmiston. Monimutkaiset algoritmit toimivat taustalla, että analysoi kaapattu tietoa melun ja poistaa virheellisiä tietoja. Kun riittävä näkemykset esine on kiinni, ohjelmisto kohdistaa kunkin yksittäisen näkemyksiä löytää yhteisiä piirteitä niiden välillä. Se voi jopa käyttää talteen väri-tietoja avustaakseen tämän automaattisen kohdistuksen prosessia. Fusion komento tekee erittäin siistiä työtä yhdistämällä mallin yhteen täydellisen vesitiivistä mesh valmis 3D-tulostus, reverse engineering, analyysiä tai vientiä muihin loppupään sovelluksiin.

 

I have been working with 3D scanned data and professional 3D Laser and Structured Light Scanners for over ten years.  I was skeptical that results of this quality could be achieved with any 3D scanner under $30K. My first foray using this David SLS-1 left me speechless. This is a complete package with powerful software put together with intelligent German ingenuity and attention to detail. 

 

Googlen käännös

Olen työskennellyt 3D skannattujen tietojen ja ammatillinen 3D Laser ja Structured Light Skannerit yli kymmenen vuotta. Olin skeptinen, että tulokset laatua voitaisiin saavuttaa tahansa 3D-skanneri alle $ 30K. Ensimmäinen kokeilu tällä David SLS-1 jätti minut sanattomaksi. Tämä on täydellinen paketti tehokas ohjelmisto koonnut älykkäitä saksalaisten kekseliäisyytensä ja huomiota yksityiskohtiin. 

 

The David SLS-1 Kit is a game changer. This is a great package for professionals, designers, engineers, schools and enthusiasts. Thanks to David Vision Systems, high resolution structure light 3D scanning is now available to everyone. 

 

Googlen käännös

David SLS-1 Kit on pelin vaihtaja. Tämä on loistava paketti ammattilaisille, suunnittelijoita, insinöörejä, koulut ja harrastajat. Kiitos David Vision Systems, korkearesoluutioisia rakenne valo 3D skannaus on nyt kaikkien saatavilla.

 

written by: Mark Pestkowski - Industrial Designer, specialising in complex freeform design, reverse engineering and 3d scanning.

 

Googlen käännös

kirjoittanut: Mark Pestkowski - Industrial Designer, joka on erikoistunut monimutkaisten Freeform suunnittelu, reverse engineering ja 3D-skannaus.